Cellkolor direkt hígító

1 890Ft

Fémfestékek problémamentes szakszerű hígítására, az eszközök elmosására.

0,5 Liter

Leírás

Cellkolor Direkt fémfestékek problémamentes szakszerű hígítására, az eszközök elmosására. Figyelem! A kalapácslakk struktúrájú festékekhez használt eszközöket, az eszközök tisztításánál képződő hígítót ne használja a hagyományos, sima felületű festékekhez, az ezek felhordásához használatos ecsetekhez, festőszerszámokhoz.

Felhasználás

Festékek felhordási konzisztenciájának beállítására, alkyd tipusú műgyanták oldására, oldatban tartására hígítására, valamint szerszámok, alkatrészek mosására, zsírtalanítására is alkalmazható. A csomagolóanyag élettartama a raktározás körülményeitől függ. Minőségét a termék eredeti bontatlan csomagolásban 1 évig megőrzi.

Tulajdonságok

Forráspont tartomány: 118-144°C. Észtertartalom: kb.6-7%. Sűrűség: 860-880 kg/m3

Veszélyességi osztály

Robbanásveszélyes.

Veszélyesanyag-tartalom

Xilol 94%, Izobutil-acetát 6%.

Biztonsági adatok

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. H332 Belélegezve ártalmas. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések: P304+P340 +P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Cellkolor direkt hígító” értékelése elsőként